Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://brzeziny.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają opisów i tekstu zastępczego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marta Filipczak , adres poczty elektronicznej marta.filipczak.biblioteka@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 7698123, 604879233. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do Biblioteki Publicznej Gminy Brzeziny znajduje się od ulicy 1000-lecia. W pobliżu budynku jest wiele miejsc parkingowych w tym jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzi jeden niski schodek oraz winda dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka zajmuje jedną kondygnację przeznaczoną dla użytkowników. Do wnętrza prowadzą szerokie szklane drzwi a następnie schody niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. Dalej do biblioteki prowadzą kolejne szerokie drzwi i szeroki korytarz. W budynku nie ma pochylni ani platform. Wyjście z windy usytuowane jest na wprost jednego z trzech wejść do biblioteki. Wszystkie trzy wejścia do pomieszczeń bibliotecznych mają drzwi dostosowane dla osób na wózkach. Po wejściu do biblioteki wchodzimy do dużej czytelni z niską ladą biblioteczną. Wszystkie trzy pomieszczenia dla użytkowników znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Kontrastowo są oznaczone tablice informacyjne oraz piktogramy informujące o drogach ewakuacyjnych.

Dostępna jest 1 toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma także tłumacza języka migowego, istnieje jednak możliwość uruchomienia tłumacza on-line.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

ZAŁĄCZNIKI:

 

Logo Biblioteki Narodowej

 

Logo Instytutu Książki

Logo Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów

logo Stowarzyszenia LABiB

Logo Stowarzeszenia Bibliotekarzy Polskich

Godło Gminy Brzeziny