Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin i RODO

Czcionka:
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRZEZINY

 

§1

Postanowienie ogólne

 

1. Z usług Biblioteki Publicznej Gminy Brzeziny może korzystać każda osoba przebywająca na terenie  Gminy Brzeziny na stałe lub czasowo.

2. Użytkownik biblioteki, który zamierza wypożyczać zbiory biblioteczne do domu (czytelnik) musi zapisać się do biblioteki.

3. Przy zapisie do biblioteki należy okazać dokument tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację studencką) oraz wypełnić kartę zapisu, na której czytelnik podpisem zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu. Nie podanie swoich danych osobowych skutkuje odmową zapisu.

4.  Za czytelnika niepełnoletniego podpisują zobowiązanie i odpowiadają materialnie rodzice lub opiekunowie.

5. Czytelnik ma prawo do wglądu i skorygowania swoich danych. Czytelnik jest zobowiązany do podania każdorazowych zmian swoich danych osobowych i adresowych. Niedopełnienie tego obowiązku zwalnia Bibliotekę z odpowiedzialności za wynikające z tego powodu roszczenia.

6. Czytelnik może wypożyczyć zbiory samodzielnie lub za pośrednictwem osoby posiadającej  pisemne upoważnienie.

7.  Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

 

§2

Obowiązek informacyjny wobec czytelników biblioteki

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach, adres: ul. 1000-lecia10, 62-874 Brzeziny;      

                                                                                                     

    2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych - adres e-mail: brzeziny.gok@gmail.com-

    3. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

   4. w zakresie przewidzianym przepisami prawa użytkownikowi przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;                                                                                                                                                                                                      

   5. przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    6. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art.6 ust. 1 pkt c pkt  RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i  prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

    7. podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika;

 

   8. udostępnianie danych nie jest przewidywane; w przypadku potrzeby udostępniania danych w związku z realizacją zadań biblioteki zebrane zostaną dodatkowe zgody;

 

  9. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty;

 

 10. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

  11. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

​​

§3

Wypożyczanie zbiorów

 

1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 10 książek pod warunkiem, że jego konto biblioteczne nie jest obciążone żadnymi zaległościami.

2.  Książki wypożycza się na okres do 4 tygodni z wyjątkiem lektur, które wypożycza się na okres do 2 tygodni.

3. Okres wypożyczenia książek może być przedłużony osobiście, telefonicznie lub e-mailowo, o ile nie ma zapotrzebowania na nie ze strony innych czytelników.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotece przysługuje prawo żądania zwrotu książki przed upływem terminu, jeżeli jest ona szczególnie poszukiwaną pozycją.

5.  Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych czytelników.

6. W razie braku książki czytelnik może uzyskać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana pozycja.

7. Z księgozbioru podręcznego czytelnicy powinni korzystać  na miejscu, w wyjątkowych przypadkach można wypożyczać do domu na okres wyznaczony przez bibliotekarza.

8. Czytelnik, który nie dotrzyma terminu zwrotu książki z czytelni, nie może więcej wypożyczać książek z czytelni do domu.

9.  Z czasopism można korzystać na miejscu oraz wypożyczać do domu.

10. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książce, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

11. Na kopiowanie materiałów informacyjnych czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

12. W razie panującej w domu czytelnika choroby zakaźnej nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

13. Biblioteka nie obsługuje czytelników nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających.

14. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jedzenia, picia i używania telefonów komórkowych.

 

§4

Poszanowanie i odpowiedzialność za zbiory biblioteczne

 

1. Korzystający ze zbiorów biblioteki są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów, a zwłaszcza poszanowania wypożyczonych zbiorów oraz mienia biblioteki.

2. Czytelnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów. Biblioteka może wezwać do zwrotu zbiorów monitami pocztowymi lub e-mailowymi, jednak pełnią one tylko rolę przypominającą, a ich brak nie zwalnia osób wypożyczających od sankcji za przetrzymywanie wypożyczonych materiałów.

3. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan techniczny woluminów przed ich wypożyczeniem  i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne zastrzeżenia.

4. Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie przy zwrocie książek dostrzeżonych braków lub uszkodzeń.

5. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych zbiorów.

6. Czytelnik jest zobowiązany do odkupienia zagubionej lub zniszczonej książki. Gdy odkupienie tego samego tytułu  jest niemożliwe, czytelnik może przekazać inną książkę po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem.

7. Czytelnik, który zgubił część dzieła wielotomowego powinien odkupić tę część. Jeżeli jest to niemożliwe -  całość dzieła.

8. Do czasu zwrotu oraz uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych czytelnik zostaje pozbawiony prawa do dalszego wypożyczania. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.

9. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książki lub uiszczenia zobowiązań finansowych za przetrzymywanie lub zniszczenie książek biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

10. Za skutki przetrzymywania, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów przez czytelników małoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

 

§5

Przetrzymanie książek

 

1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad wyżej określony termin płaci karę w wysokości 10 gr. od każdej książki za każdy dzień przetrzymywania książki. Jeżeli czytelnik otrzyma upomnienie opłaca dodatkowo koszty jego przesyłki. Wysokość kary za każdy dzień może ulec zmianie w związku z inflacją.

2.  Biblioteka wysyła do czytelników 3 upomnienia zwykłe i upomnienie ostateczne.

3. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat karnych za przetrzymywanie książek biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§6

Pozostałe usługi

 

1. Użytkownicy mogą korzystać nieodpłatnie ze sprzętu komputerowego.

2. Zabrania się użytkownikom kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przyniesionego przez użytkownika  na stanowiskach do tego przeznaczonych.

3. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z dostępu do Internetu w celu przeglądania zasobów w sieci, wyłącznie przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera.

4. Użytkownikowi nie wolno zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym.

5. Zabrania się przeglądania stron WWW zawierających treści pornograficzne oraz sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

6. W przypadku uszkodzenia komputera użytkownik ponosi koszty zniszczeń.

 

§7

Przepisy porządkowe

 

1. W czytelni należy zachować ciszę, a we wszystkich pomieszczeniach biblioteki czystoś i porządek.

2. Dozwolone jest używanie, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, prywatnych laptopów i aparatów cyfrowych.

3. Kopiowanie fragmentów materiałów bibliotecznych nie może łamać przepisów prawa autorskiego.

4. Za szkody wyrządzone, poprzez czytelników małoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

 

§8

Przepisy końcowe

 

1.  Czytelnik może zgłaszać swoje uwagi i życzenia kierownikowi biblioteki.

2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być, na podstawie decyzji kierownika biblioteki, czasowo lub bezterminowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki.

3. Od decyzji kierownika biblioteki czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Brzeziny.

 

 

Logo Biblioteki Narodowej

 

Logo Instytutu Książki

Logo Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów

logo Stowarzyszenia LABiB

Logo Stowarzeszenia Bibliotekarzy Polskich

Godło Gminy Brzeziny